منوی دسته بندی

استاندارد برج های خنک کننده تر

nasb1 - استاندارد برج های خنک کننده تر - آرین پادرا صنعت

ویژگی ها و روش های مصرف انرژی و دستور العمل برچسب انرژی

۱- هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری مصرف انرژی و دستور العمل برچسب انرژی برج های خنک کننده تر می باشد.

این استاندارد برای برج های جریان مکانیکی تا ظرفیت برودتی ۸۰۰ تن (هر تن برودتی برای برج های خنک کن برابر ۴/۴ کیلووات است) قابل استفاده بوده و برای جریان طبیعی کاربرد ندارد.

۲- مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از استاندارد ملی ایران محسوب می شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است. همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه های بعدی آنها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

۱-۲- استاندارد ملی ایران به شماره ۴۵۱۴، سال ۱۳۷۷: برج های خنک کن آب (از نوع تر) روش های آزمون عملکرد

۲-۲- JIS B8609,1981

۳-۳- BS EN 13741, 2003

۴-۴- BS4485, Part2, 1988

۵-۵- CTI ATC105,2000

۳- اصلاحات و تعاریف

در این استاندارد واژه ها و اصطلاحات با تعاریف زیر علاوه بر اصطلاحات و واژه های تعریف شده در استاندارد ملی ایران به شماره ۴۵۱۴ به کار می روند.

۱-۳- شرایط طراحی استاندارد

شرایطی که دمای آب ورودی ۳۷ درجه سلسیوس، دمای آب خروجی ۳۲ درجه سلسیوس و دمای حباب مرطوب هوای ورودی ۲۷ درجه سلسیوس باشد.

۲-۳- ظرفیت برودتی طراحی استاندارد

عبارت است از ظرفیت برودتی در دمای طراحی استاندارد و گذر آب طراحی.

۳-۳- ظرفیت برودتی استاندارد

عبارت است از ظرفیت برودتی به دست آمده با استفاده از روش ۱  یا ۲ آزمون ظرفیت برودتی

۴-۳- نمودار عملکرد

نموداری است که خصوصیات گرمایی دستگاه نمونه یا برج طراحی شده ای نظبر دستگاه نمومه را نشان دهد.

۵-۳- دامنه دمای آب

عبارت است از اختلاف دمای آب ورودی و خروجی که به اختصار دامنه نامیده می شود.

۶-۳- رسش

عبارت است از دمای آب خروجی از برج و درجه حرارت حباب مرطوب هوای محیط.

۷-۳- سرعت جرمی آب

عبارت است از مقدار گذر جرمی آب تقسیم بر مساحت جبهه عمود بر جریان آب.

۸-۳- سرعت جرمی هوا

عبارت است از مقدار گذر جرمی هوا تقسیم بر مساحت جبهه عمود بر جریان هوا.

۹-۳- دستگاه نمونه

برج خنک کم مورد استفاده برای آزمون عملکرد.

۱۰-۳- برج خنک کن جریان متقابل

نوعی برج خنک کن که در آن هوا در جهت مقابل با آب جریان می یابد.

۱۱-۳- برج خنک کن جریان متقاطع

نوعی برج خنک کن که در آن هوا در جهت عمود بر آب جریان می یابد.

۱۲-۳- شرایط پایا

شرایطی است که در آن هنگام اندازه گیری مقادیر دستگاه نمونه، مقادیر با زمان به تعادل رسیده باشند.

۱۳-۳- فاکتور فرار قطرات آب.R

عبارت است از مقدار آبی که همراه با هوای خروجی فرار می کند

۱۴-۳- شاخص بازده انرژی، I

عبارت است از ظرفیت برودتی استاندارد طراحی دستگاه نمونه به توان ورودی موتور فن ضربدر فاکتور فرار قطرات آب که به صورت زیر تعریف می شود:

(۱) 1 b4e8c6555c1 - استاندارد برج های خنک کننده تر - آرین پادرا صنعت

۴- نمادها و یکاها

شاخص بازده انرژی

ظرفیت برودتی استاندارد طراحی دستگاه نمونه (kW)

توان ورودی موتور فن دستگاه نمونه (kW)

فاکتور فرار قطرات (٪)

۵- الزامات آزمون

دقت وسایل مورد استفاده جهت انداگیری متغیر های ترمودینامیکی و الکتریکی آزمون باید به  ترتیب مطابق جداول ۱ و ۲ باشد.

Screen%20Shot%202017 05 09%20at%2012.16.15 bc99176c3034 - استاندارد برج های خنک کننده تر - آرین پادرا صنعت Screen%20Shot%202017 05 09%20at%2012.16.15%20copy dd5393585339 - استاندارد برج های خنک کننده تر - آرین پادرا صنعت

۶- شرایط عمومی آزمون

شرایط عمومی آزمون به صورت زیر می باشد:

۱-۶- گذر آب ورودی، دمای آب ورودی، دمای حباب مرطوب هوای ورودی و رطوبت نسبی هوای ورودی طبق شرایط ذکر شده در جدول ۳ است.

۲-۶- دامنه مجاز تغییرات ولتاژ و فرکانس جریان ۲٪± مقادیر تعیین شده است.

۷- روش آزمون

۱-۷- آزمون ظرفیت برودتی

ظرفیت برودتی دستگاه نمومه تحت شرایط ذکر شده در جدول ۳ و مطابق روش های آزمون پیوست الف انجام می شود.

%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA e3456376827 - استاندارد برج های خنک کننده تر - آرین پادرا صنعت

۲-۷- آزمون فرار قطرات آب

فاکتور فرار قطرات دستگاه نمونه تحت شرایط ذکر شده در جدول ۳ و مطابق روش آزمون پیوست ب به دست می آید.

۳-۷- آزمون توان مصرفی

توان مصرفی دستگاه نمونه هنگامی که آزمون ظرفیت برودتی طبق بند ۷-۱ استاندارد در حال انجام است، اندازه گیری می شود.

۸- روش محاسبه و دستور العمل برچسب انرژی

برچسب انرژی برج های خنک کن تر حاوی اطلاعاتی است که با استفاده از آن مصرف کنندگان می توانند انواع مختلف برج خنک کن را با توجه به شاخص مصرف انرژی تعیین شده، رده انرژی A تا G, مقایسه نمایند.

۱-۸- روش محاسبه برچسب انرژی

تعیین ظرفیت برودتی و رده بازده انرژی دستگاه نمونه مطابق مراحل زیر صورت می گیرد:

۱. اندازه گیری ظرفیت برودتی دستگاه نمونه طبق بند ۷-۱ استاندارد

۲.اندازه گیری فاکتور فرار قطرات آب دستگاه نمونه طبق بند ۷-۲ استاندارد

۳. اندازه گیری توان مصرفی دستگاه نمونه طبق بند ۷-۳ استاندارد

۴. محاسبه شاخص بازده انرژی دستگاه نمونه با استفاده از یند ۳-۱۴ استاندارد

۵. تعیین رده انرژی دستگاه نمونه با استفاده از جداول ۴ و ۵

Tasisat4 8b3050e52d8 - استاندارد برج های خنک کننده تر - آرین پادرا صنعت

Tasisat5 c4e634bf528 - استاندارد برج های خنک کننده تر - آرین پادرا صنعت

۲-۸- برچسب انرژی

اطلاعات مندرج در برچسب باید بصورت خوانا و واظح باشد. برچسب انرژی باید هم بر روی دستگاه و هم بر روی بسته بندی آن در محلی نصب شود که براحتی قابل رویت باشد.

۱-۲-۸- موارد مندرج در برچسب

مطابق شکل های ۱ تا ۴، اطلاعات مندرج در برچسب انرژی شامل موارد زیر است:

۱. نام سازنده

۲، مدل

۳. گروه بازده انرژی

۴. ظرفیت برودتی

۵. حجم آب در گردش

۶. رسش

۷. دامنه

۸. شاخص بازده انرژی

یادآوری ۱- گروه بازده مصرف انرژی توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بر اساس نتایج آزمون به دست آمده، تعیین و به سازنده اعلام می شود.

یادآوری ۲- سازنده موظف است علامت استاندارد انرژی را در صورت اخذ مجوز استفاده از پروانه کاربرد آن بر روی دستگاه نصب نماید.

یاد آوری ۳- نام تولید کننده و مدل باید بر اساس اطلاعات مندرج در پلاک مشخصات دستگاه بر روی برچسب درج شود.

یادآوری ۴- سازنده می تواند جهت سهولت در امر چاپ، بر چسب را دو تکه تهیه کند.

یادآوری ۵- توصیه می شود تمامی موارد برچسب انرژی (اعداد و عبارات) به زبان فارسی درج شود.

۳-۸- رنگ های مورد استفاده

رنگهای مورد استفاده بر روی برچسب بر اساس رنگ های اصلی چاپ (روش CMYK) و به رنگ های

فیروزه ای (Cyan), زرشکی روشن (Magenta)، زرد (Yellow), سیاه (Black) می باشد. با ترکیب درصدهایی از رنگ های فوق شکل کلی برچسب رنگی حاصل می شود. ترکیب قرار گرفتن رنگ ها نیز به صورت CMYK است. به طور مثال ۰۷X۰ بیانگر آن است که صفر در صد فیروزه ای، ۷۰ درصد زرشکی روشن، ۱۰۰ درصد زرد و صفر در صد سیاه با یکدیگر ترکیب شده اند، بر این اساس هرکدام از رده ها با کدهای رنگی زیر مشخص می شوند:

Tasisat1 91a11c2ab18 - استاندارد برج های خنک کننده تر - آرین پادرا صنعت

tasisat2 0a6e25f4f48 - استاندارد برج های خنک کننده تر - آرین پادرا صنعت

tasisat3 7d77455fbf8 - استاندارد برج های خنک کننده تر - آرین پادرا صنعت

tasisati 13a65512588 - استاندارد برج های خنک کننده تر - آرین پادرا صنعت

Screen%20Shot%202017 05 09%20at%2013.17.58 c0a8ec104e34 - استاندارد برج های خنک کننده تر - آرین پادرا صنعت

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید

میانگین رتبه ۰ / ۵. تعداد رای: ۰

کسی قبلا به این مقاله امتیاز نداده، شما نفر اول باشید!

مرضیه ابراهیمی
Subscribe
باخبر شدن از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments