موارد حفظ و نگهداری و بازرسی دیگ های بخار

بازرسی های سه ماهه دیگ های بخار

۱- تمیز کاری قسمت های متحرک واتصالات کششی دریچه های هوا وسوخت وکشیدن دستمال آغشته به گازوئیل بر روی سیم های کشنده