منوی دسته بندی

مونتاژ دیگ چدنی

46125 دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار - مونتاژ دیگ چدنی - آرین پادرا صنعت

مونتاژ دیگ چدنی

ابزار و وسایل لازم :

۱- دیگ چدنى با متعلقات

۲- سُرنج یا ضدزنگ

 ۳ -خمیر نسوز دیگ

۴ -نخ نسوز

۵- دیگ جمع کن

۶- چکش آهنى

۷ -چکش چوبى یا پلاستیکى

 ۸ -تراز بنّایى

۹- شمشه بنّایى

۱۰- آچار رینگى

۱۱- پیچ گوشتى

۱۲- آچار تخت

۸ -تراز بنّایى

۹- شمشه بنّایى

۱۰- آچار رینگى

۱۱- پیچ گوشتى

۱۲- آچار تخت

براى اتصال پره هاى دیگ چدنى (که در اصطلاح به آن جمع کردن دیگ مى گویند) به یک سرى ابزار دیگ جمع کن،

احتیاج است. در شکل ۱  جعبهٔ محتوى اجزاى یک نوع دیگ جمع کن را ملاحظه مى کنید.

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی 1

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی 

دیگ جمع کن از میله اى یک سردنده با تعدادى سوراخ در طول آن (شمارهٔ ۲) تشکیل شده است، که از طرف راست فلنج ثابت (شمارهٔ ۳) را (بسته به طول پره هاى دیگ) در مقابل یکى از سوراخ هاى روى میله قرار داده، به وسیلهٔ پین نگه دارنده  (شمارهٔ ۶) آن را ثابت مى کنند. از طرف چپ فلنج متحرک (شمارهٔ ۵) مى تواند روى قسمت دنده شدهٔ میلهٔ دیگ جمع کن به وسیلهٔ آچار (شمارهٔ ۸) پیچ شود. در صورتى که طول میلهٔ دیگ جمع کن، نسبت به طول پره هاى جمع شونده کوتاه باشد، مى توان از میله هاى طویل کننده (شمارهٔ ۴) استفاده کرد و با پیچ  و مهره (شمارهٔ ۷) یک یا دو عدد از آنها را به میلهٔ دیگ جمع کن (از سمت راست) اتصال داد.

مراحل مختلف جمع کردن و نصب یک نوع دیگ چدنى

۱- مونتاژ دیگ را همیشه از پرهٔ عقب شروع کنید و به پرهٔ جلو ختم نمایید. بنابراین، مطابق شکل پرهٔ عقب را کمى متمایل به قائم روى فونداسیون قرار دهید و محل قرار گرفتن بوش را کاملاً تمیز کنید و به سطح آن با قلم مویى سرنج یا ضدزنگ بزنید.

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی 2

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی 

مونتاژ دیگ را از پرۀ عقب شروع کنید

۲- سطح خارجى و لبه بوش ها را پاک و پلیسه گیرى کنید  و درصورت لزوم آن را با سنبادهٔ نرم و در شرایط آسیب دیدن، بوش آن را با سوهان نرم بسایید و به طور یک نواخت به آن سرنج یا ضدزنگ بزنید (شکل ۳ )

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی3

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی

تمیز کردن سطح خارجى بوش ها و سرنج زدن

بوش ها را در جاى بوش به صورت هم محور قرار دهید و توسط یک چکش چوبى و یا پلاستیکى در محل خود کاملاً عمود بر سطح پره، محکم کنید. در موقع ضربه زدن باید سرچکش متوجه لبهٔ داخلى بوش باشد تا لبهٔ خارجى آسیب نبیند. در غیراین صورت، بوش آب بندى نخواهد شد. ضمناً لازم است  کلیهٔ پلیسه هایى که احتمالاً در اثر چکش کارى ایجاد مى گردد، ازبین برده شود (شکل ۴)

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی4

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی

محکم نمودن بوش ها در محل خود

در موقع مونتاژ محل شیار روى تمام پره ها را خمیر و نخ نسوز بزنید تا از خروج دود در زمان بهره بردارى از اطراف دیگ جلوگیرى شود (مطابق شکل ۵).( در شکل ۶) مقطع شیار پُر شده توسط خمیرمخصوص را ملاحظه مى کنید.

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی5

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی۵

زدن خمیر اتصال به محل شیارها

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی6

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی۶

مقطع شیار پرشده توسط خمیر مخصوص

پرهٔ بعدى را مانند شکل ۷   مقابل بوش ها قرار دهید و میله هاى دیگ جمع کن را از سوراخ بوش هاى بالا و پایین رد کنید و عقب آنها را به وسیلهٔ فلنج ثابت و پین نگه دارنده محکم نمایید. سپس به وسیلهٔ آچار، فلنج متحرک را به آهستگى و به طور یک نواخت (نیم گام پیچ از بالا و نیم گام پیچ از پایین) سفت  کنید تا پره ها کاملاً به حالت موازى به یکدیگر نزدیک شوند. وقتى  که لبه هاى دوپره به یکدیگر رسیدند، فشار بیشتر لازم نیست.

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی7

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی

اضافه کردن پرۀ بعدى

بعد از جمع کردن دوپره، دیگ جمع کن را باز کنید و دوباره ببندید. مراحل ۱ الى ۵ را براى اتصال پرهٔ بعدى عمل کنید  تا دیگ جمع شود.

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی8

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی

قرار دادن چهار میل مهار به همراه واشر فنرى در محل مربوط به خود

پس از مونتاژ پرهٔ جلو مطابق شکل ۸ میلهٔ دیگ جمع کن را کمى باز نمایید تا تجمع تنش هاى حاصل از پره هاى جمع کردن دیگ ازبین برود، سپس چهار میل مهار را با واشر فنرى در محل مربوط قرار دهید. ابتدا به وسیلهٔ دست و سپس با آچار تخت، مهره ها را روى میل هاى مهار محکم کنید، به طورى که واشر فنرى کاملاً صاف نگردد تا بتواند فشار انبساط دیگ را در موقع گرم شدن تحمل کند. در پایان، دیگ جمع کن را کاملاً باز و از دیگ جدا کنید.

تذکر: هرگز قبل از شل کردن میلهٔ دیگ جمع کن، میلهٔ مهار را نبندید. زیرا تنش هاى حاصل از جمع کردن دیگ در سیستم باقى مى ماند و باعث شکستن دیگ مى شود.

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی9

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی

بستن فلنج هاى کوره، پرۀ جلو و پرۀ عقب

پیچ هاى دوسر دنده را از سمت کوتاه آن سرنج یا ضدزنگ بزنید و در جاى خود روى پرهٔ جلو و عقب سفت نمایید. مطابق شکل هاى ۹ و ۱۰ فلنج هاى کور بالا و پایین، پرهٔ جلو، ورودى و خروجى، تخلیه و اتصال، منبع انبساط و تغذیه را در جا هاى مربوط به خودشان، روى پرهٔ عقب ببندید. سپس دیگ  را روى فونداسیون به کمک اهرم و تراز بنّایى تنظیم کنید، چنان که کاملاً در وسط فونداسیون در امتدادهاى افقى و قائم تراز گردد.

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی10

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی

تراز نمودن و تنظیم محل در روى فونداسیون

حال، دیگ را نشت یابى کنید. براى تست کردن، تمام  فلنج ها را درپوش بزنید و از طریق فلنج تغذیه، دیگ را از آب پُر تا فشار آن، ۳/۱ برابر فشار کار دیگ و حداقل ۴ اتمسفر برسد. براى خارج کردن هواى دیگ در حین پُر کردن آب یکى از درپوش هاى بالایى را کمى شل و پس از هواگیرى سفت کنید. نشتى ممکن است از محل اتصال فلنج ها، درپوش ها و یا بوش اتصال دهندهٔ پره ها باشد. اگر نشت از محل فلنج باشد پیچ هاى آن را به اندازه اى که بریده نشود، سفت کنید و اگر برطرف نشد با تعویض واشر از نشت آن جلوگیرى کنید. اگر نشت از محل درپوش ها باشد، آنها را باز کنید و مجدداً خمیر و کَنَف بزنید هرگاه نشتى از بوش باشد، پس از باز کردن میل هاى مهار، با دقت پره ها را از محل نشت به وسیلهٔ یک قلم سرپهن باز کنید.

سپس جاى بوش را تمیز نمایید و از بوش نو استفاده کنید و اگر نشتى در اثر معیوب بودن پرهٔ دیگ باشد پره را باز و آن را تعویض کنید و دوباره ضمن جمع کردن دیگ، میل هاى مهار را ببندید و آزمایش را تکرار کنید. هر پره معمولاً در کارخانه با فشار ۱۰۰°C ۱۰ اتمسفر و براى کار تحت فشار ۴ اتمسفر و دماى  آزمایش مى شود.

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی11

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی

بستن پایۀ نگه دارندۀ درِ اتاقک احتراق

مطابق شکل ۱۱  پایهٔ نگه دارندهٔ درِ اتاقک احتراق  را روى پرهٔ جلو دیگ اتصال دهید.

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی12

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی

جازدن محور لولا

مطابق شکل ۱۲  لولاى اتاقک احتراق را بین پایهٔ نگه دارنده قرار دهید و محور آن را جا بزنید.

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی13

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی

قرار دادن طناب نسوز در زهوار در اتاقک احتراق

مطابق شکل ۱۳ دورتا دور درِ اتاقک احتراق را طناب نسوز قرار دهید و به وسیلهٔ مهره آن را روى پرهٔ جلویى ببندید

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی14

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی

بستن دریچۀ بازدید شعله

مطابق شکل ۱۴  دریچهٔ بازدید شعله را با واشر مربوط به آن ببندید و داخل شیارهاى دور درها را تمیز کنید و در مجارى اتاقک احتراق نخ نسوز قرار دهید و به کمک واشر نسوز، واشر آهنى و مهره، درها را روى دیگ نصب کنید.

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی15

آموزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی

قرار دادن طناب نسوز در شیار محل دودکش

مطابق شکل ۱۵ به وسیلهٔ طناب نسوز، ضمن پر کردن شیار محفظهٔ دودکش، آن را در محلّ مربوط به خود پیچ کنید.

موزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی16

موزش تصویری مونتاژ دیگ چدنی

 قرار دادن طناب نسوز براى در پشت اتاقک احتراق

مطابق شکل ۱۶ به وسیلهٔ طناب نسوز شیار در پشت اتاقک احتراق را پُر کنید و به وسیلهٔ آجر نسوز و خاک نسوز پرهٔ عقبى دیگ را (که در مقابل شعله است) بپوشانید و سپس در را ببندید.

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید

میانگین رتبه ۰ / ۵. تعداد رای: ۰

کسی قبلا به این مقاله امتیاز نداده، شما نفر اول باشید!

مرضیه ابراهیمی
Subscribe
باخبر شدن از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments