آموزش تعمیر و نگهداری چیلر جذبی

توصیف چیلرجذبی، قسمت دوم، معرفی کامل چیلر جذبی

در این مقاله از سری مقاله های چیلر جذبی در آرین پادرا صنعت بعد از ارائه نکات ایمنی راه اندازی و تعمیر نگهداری چیلر جذبی به معرفی کامل چیلر جذبی و آشنایی با ساختار، اصول اوليه چیلر جذبی و مدارهاي جريان سيال می پردازیم. همچنین می توانید از این صفحه به لیست کامل تمام قسمت های این مقاله دسترسی داشته باشید. در تصویر زیر لیست تمام قطعات چیلر جذبی را مشاهده می کنید.

اصول اوليه سيكل جذبي:

در چيلرهاي جذبي  16JB از آب بعنوان مبرد در مخازني كه تحت خلاء هستند، استفاده مي شود. چيلرها بر پايه اين اصل ساده كار مي كنند كه: در فشار مطلق پايين (خلاء )، آب گرما را مي گيرد و در درجه حرارت پايين بخار مي شود (مي جوشد). به عنوان مثال: در فشار مطلق 0.25 اينچ جیوه آب در درجه حرارت ۴ درجه سانتی گراد مي جوشد. مبرد با گرفتن حرارت از يك سيال ديگر (كه معمولاً آب است) تبخير مي شود و آن سيال ديگر را خنك مي كند. سپس سيال خنك شده مي تواند براي سرمايش مورد استفاده قرار گيرد. براي پيوسته ساختن فرآيند سرمايش، مبرد تبخير شده (بخار آب) توسط محلول ليتيوم برومايد جذب مي شود. جذب بخار مبرد توسط جاذب، فشار دستگاه را به ميزان كافي پايين نگاه م يدارد تا عمليات تبخير ادامه يابد. سپس محلول ليتيوم برومايد رقيق شده به يك مخزن جداگانه پمپ م يشود كه در آنجا توسط بخار يا آب داغ، حرارت مي بيند تا بخار آب جذب شده را آزاد كند. آب مايع نسبتاً خنك از يك منبع خارجي (برج خنك كن) حرارت كافي را از بخار آب م يگيرد و آنرا براي استفاده دوباره در سيكل سرمايش مجدداً به مايع تبديل م يكند. محلول مجدداً غليظ شده ليتيوم برومايد براي ادامه سيكل جذب به مخزن جاذب برگردانده مي شود.

ساختار دستگاه:

پوسته بالايي و پاييني در برگيرنده چهار قسمت اصلي چيلر جذبي است: اواپراتور، ابزوربر، ژنراتور و كندانسور (به شکل فوق مراجعه شود)

پوسته پاييني شامل اواپراتور و ابزوربر مي باشد. در اواپراتور، آب (مبرد) تبخير م يشود و سيال عامل در فرآيند سرمايش يا تهويه هوا راخنك مي كند. در ابزوربر آب تبخير شده توسط محلول ليتيوم برومايد جذب مي شود. پوسته بالايي شامل ژنراتور وكندانسور است. درژنراتور محلول رقيق ليتيوم برومايد حرارت م يبيند و بخار آب خود را از دست مي دهد. بخار آب آزاد شده در فرآيند تغليظ، در قسمت كندانسور به آب مايع تبديل مي گردد. چيلرهاي جذبي 16JB همچنين داراي اين تجهيزات هستند: يك مبدل حرارتي براي بهبود بازده دستگاه، يك سيستم پرج (purge). براي تنظيم خلاء دستگاه با خارج كردن مواد غير قابل تقطير، دو پمپ بسته براي به گردش در آوردن مبرد و محلول ليتيوم برومايد و كنترلرهاي مختلف عملكرد، تنظيم ظرفيت و سيستم هاي ايمني براي كاركرد مطمئن و صحيح دستگاه.

مدارهاي جريان سيال:

در شکل فوق قسمت های مختلف چیلر جذبی، مدارهاي اصلي جريان را در چيلر جذبي 16 JB نشان می دهد. آب سرد شونده از داخل لوله هاي اواپراتور مي گذرد و بوسيله تبخير آب (مبرد) كه بر روي سطح خارجي لوله ها پاشيده م يشود، خنك م يگردد بخار مبرد به داخل قسمت ابزوربر هدايت م يشود و به وسيله محلول ليتيوم برومايد كه بر روي لوله هاي ابزوربر پاشيده مي شود، جذب مي گردد. حرارتي كه از آب خنك شونده گرفته شده، از طريق بخار جذب شده به مايع خنك كنند هاي كه درون لوله هاي ابزوربر جريان دارد، منتقل مي شود.

محلول ليتيوم برومايد با جذب آب رقيق تر مي شود و براي تغليظ مجدد به داخل ژنراتور پمپ م يشود. محلول رقيق در ژنراتور بوسيله بخار يا آب داغ گرم مي شود تا آب (مبرد) جذب شده را تبخير نمايد. بخار مبرد حاصل به سمت كندانسور هدايت شده و بر روي لوله هاي حاوي آب خنك كننده كندانسور تقطير م يگردد. مايع مبرد حاصله به اواپراتور برگردانده مي شود تا مبرد سيكل جديدي را شروع كند.

محلول غليظ هم از ژنراتور به ابزوربر برگردانده مي شود تا محلول سيكل جديدي را شروع كند. درحين عبور از مسير، محلول از داخل يك مبدل حرارتي عبور م يكند كه در آنجا حرارت از محلول غليظ به محلول رقيق پمپ شده به سمت ژنراتور انتقال داده مي­شود. اين انتقال حرارت بازده سيكل محلول را با گرمايش مجدد محلول رقيق نسبتاً سرد قبل از ورود به ژنراتور و پيش سرمايش محلول غليظ قبل از ورود به ابزوربر، افزايش مي­دهد.

برای خواندن قسمت بعدی از سری مقاله های چیلر جذبی به این صفحه مراجعه کنید.

سوالی دارید؟در تلگرام پاسخگوی شما هستیم!

Scroll Up
Skip to toolbar