آموزش چیلر جذبی

چیلرجذبی، قسمت ششم، بررسي ها و تنظيمات اوليه سيستم كنترلي

در این مقاله از سری مقاله های چیلر جذبی در آرین پادرا صنعت بعد از بررسی لوله کشی چیلر جذبی و انواع تست های آن  به بررسي ها و تنظيمات اوليه سيستم كنترلي می پردازیم. همچنین می توانید از این صفحه به لیست کامل تمام قسمت های این مقاله دسترسی داشته باشید.

هدف از بررسي سيستمهاي كنترلي اطمينان از صدمه نديدن مدارات كنترلي به هنگام حمل يا نصب دستگاه و نيز تغيير نيافتن آنها در زمان سيم كشي در محل نصب است.

توجه !

ترتيب انجام بررسي ها را با تمام جزئيات رعايت كنيد. قبل از بررسي مدارات كنترلي بايد محلول و مبرد به دستگاه شارژ شده باشد مسير آب خنك شونده و آب خنك كننده بايد پر و آماده كار باشد. قبل از اينكه محلول ليتيوم برومايد و مبرد را به دستگاه شارژ كنيد پمپ هاي مبرد و محلول را به هيچ وجه به كار نيندازيد.

آماده سازي:

درب تابلوي برق دستگاه را در حالي كه مطمئن شده ايد كه كليد اصلي برق آن روي خاموش قرار دارد، باز كنيد.

پمپ هاي آب خنك كننده و آب خنك شونده را از مدار برق جدا كنيد. (استارتر اين پمپ ها و مدار برقي آنها جداگانه در محل نصب مي شوند و جزء پانل كنترل دستگاه نمي باشند.)

پمپ هاي مبرد و محلول را از كنتاكتورهاي اصلي داخل تابلوي برق جدا كنيد. به هنگام جدا كردن، علامت مناسب بر روي آنها قرار دهيد تا در موقع اتصال مجدد دچار مشكل نشويد. اين جدا كردن از كاركردن پمپ ها در هنگام بررسي تابلوي برق جلوگيري میكند.

اگر سوئيچ هاي جريان (Flow Switch) آب خنك كننده و آب خنك شونده مورد استفاده قرار مي گيرند، آنها را بصورت دستي ببنديد.

برق دادن به مدار كنترل:

كليد لحظه اي RESET را فشار داده و رها كنيد. سپس كليد روشن  خاموش را در وضعيت START قرار دهيد تا دستگاه روشن شود. كليد RESET تنها در زمان قطع يا از كار افتادن دستگاه به هنگام پايين بودن درجه حرارت مبرد يا پايين بودن سطح مبرد مجدداً مورد استفاده خواهد گرفت.

كليدهاي تابلوي كنترل را در وضعيت هاي زير قرار دهيد:

تمام استارترهاي پمپ ها و لامپ نشانگر روشن بودن دستگاه (RUN) فعال ميشوند.

بررسي استارترهاي پمپ محلول و مبرد:

  1. كليدهاي پمپ محلول و مبرد را در وضعيت OFF قرار دهيد. استارترها خاموش شده اما مدار كنترل و لامپ RUN همچنان برق دار مي مانند.
  2. كليدهاي پمپ محلول و مبرد را در وضعيت ON قرار دهيد. استارترها فعال و برق دار مي شوند.
  3. اگر آنچنان كه توضيح داده شده استارترها روشن-خاموش نشدند، سيم كشي رامطابق نمودار روي درب تابلوي كنترل چك كنيد.

بررسي شير محافظ سيكل:

اين شير (شكل 1، قسمت دوم ) بين تخليه پمپ مبرد، و مكش پمپ محلول قرار گرفته است.

  1. كليد محافظ سيكل را در وضعيت Manual (دستي) قرار دهيد. لامپ و شير محافظ سيكل با يك صداي قابل شنيدن برق دار مي شوند.
  2. كليد محافظ سيكل را در وضعيت OFF قرار دهيد. لامپ و شير بي برق مي شوند.
  3. اگر شير و لامپ آنچنان كه توضيح داده شد روشن و خاموش نشوند سيم كشي رامطابق نمودار روي درب تابلوي كنترل چك كنيد.

خاموش شدن دستگاه در شرايط درجه حرارت پايين:

بررسي كليدهاي جريان ولوازم جانبي:

1- قطع و وصل و عملكرد كليدهاي جريان خط لوله آب خنك شونده و آب خنك كننده را بررسي و از صحت كاركرد و نصب آن اطمينان حاصل كنيد.

2- عملكرد و جهت چرخش پمپ هاي آب خنك شونده و آب خنك كننده را بررسي كرده و از صحت آن اطمينان حاصل كنيد.

می توانید از این صفحه به لیست کامل تمام قسمت های این مقاله دسترسی داشته باشید.

چیلرجذبی، قسمت چهارم، سيستم جدا كننده گازهاي غير قابل تقطير و عملكرد مدار كنترل

در این مقاله از سری مقاله های چیلر جذبی در آرین پادرا صنعت بعد از معرفی کامل چیلر به بررسی سيستم جدا كننده گازهاي غير قابل تقطير می پردازیم. همچنین می توانید از این صفحه به لیست کامل تمام قسمت های این مقاله دسترسی داشته باشید.

سیستم purge  چیلرهای 16JB

 كنترل ظرفيت:

كنترل كننده اي كه درجه حرارت آب سرد خروجي از دستگاه را ميسنجد، در حقيقت موقعيت قرار گيري شير كنترل ظرفيت را تعيين مي كند. شير هم به نوبه خود دبي جريان بخار يا آب داغ ورودي به داخل ژنراتور را تنظيم مي كند و بنا بر اين ظرفيت دستگاه را با بار سرمايي مورد نياز هماهنگ مي كند.

در شرايط بار كامل، شير كنترل ظرفيت كاملاً باز است و هر چه بارسرمايي مورد نياز كاهش مي يابد و درجه حرارت آب سرد خروجي ازدستگاه به پايين تر از درجه حرارت طراحي ميرسد، شير به تناسب بسته مي شود تا اينكه درشرايط بدون بار سرمايي شير كاملاً بسته مي شود.

سيستم كنترل الكترونيكي چيلرهاي جذبي JB 16 بدين شرح است:

و يك سيگنال كنترلي م يفرستد. اين سيگنال توسط كنترلر دريافت مي شود. بر اين اساس كنترلر وضعيت مناسب براي شير كنترل را تعيين كرده و به شير كنترل فرمان تغيير وضعيت به وضعيت مناسب را مي دهد. درجه حرارت آب سرد به صورت دستي در تابلوي كنترل دستگاه تنظيم ميگردد.

كنترل غلظت بالا:

هنگاميكه غلظت ليتيوم برومايد در محلول به بالاترين حد مجاز نزديك مي شود، شير محافظ سيكل باز ميشود و مقدار كمي مبرد به داخل مدار محلول وارد مي شود. بنابر اين غلظت ليتيوم برومايد در حد مجاز نگاه داشته مي شود.

براي كنترل پل هاي شير محافظ سيكل در دماهاي مختلف، از مجموعه اي شامل سه سوئيچ كنترل سطح و دو ترموستات دماي محلول براي تعيين وضعيت غلظت و دماي محلول استفاده مي شود. سه سوئيچ كنترل سطح كه در محفظه شناور در قسمت اواپراتور قرار دارند، بر اساس رابطه مستقيم بين سطح مبرد در اواپراتور و غلظت محلول كار م يكنند. بدين معني كه با افزايش سطح مبرد در اواپراتور غلظت محلول در قسمت ابزوربر بيشتر مي شود.

بنابراين عكس العمل شير محافظ سيكل به افزايش بيش از حد مجاز غلظت محلول را م يتوان با تعيين سطح مبرد دستگاه تنظيم كرد.

اين كار با افزودن مبرد در راه اندازي اوليه دستگاه يا هر زمانيكه محلول يا مبرد از دستگاه خار ج مي شود، انجام مي پذيرد.

كنترل غلظت پايين:

درجه حرارت پايين كندانسور مي تواند موجب رقيق شدن بيش از حد محلول ليتيوم برومايد در ابزوربر شود. در نتيجه، افت سطح مبرد در اواپراتور مي تواند موجب كاويتاسيون در پمپ مبرد شود. براي جلوگيري از اين مشكل، شير كنترل سطح پايين (شماره 13 ، تصویر موجود در قسمت دوم)

رقيق شدن ليتيوم برومايد را محدود م يكند. اگر سطح مايع در اواپراتور، خيلي پايين بيايد، يك سوئيچ كنترل سطح شير سولنوئيدي را فعال مي كند تا مقدار كمي ليتيوم برومايد وارد اواپراتور شود. اين كار سطح مايع را در اواپراتور هميشه بالاتر از حداقل نگه مي دارد و وضعيت اواپراتور و ابزوربر را متعادل ميكند.

سيم كشي مدارهاي كنترلي:

در شکل زیر مدار اللکترونیک چیلر جذبی  16JB نشان داده شده است.

عملكرد مدار كنترل  روشن كردن دستگاه:

 

عملكرد مدار كنترل  خاموش كردن دستگاه:

قبل از راه اندازي اوليه:

در  قسمت بعدی از سری مقاله های چیلر جذبی در آرین پادرا صنعت به بررسی لوله کشی و تست های مختلف چیلر جذبی پرداخته می شود. همچنین می توانید از این صفحه به لیست کامل تمام قسمت های این مقاله دسترسی داشته باشید.

توصیف چیلرجذبی، قسمت پنجم، لوله كشي در محل نصب

در این مقاله از سری مقاله های چیلر جذبی در آرین پادرا صنعت بعد از بررسی مدار کنترلی چیلر و سیستم جدا کننده گازهای غیر قابل تقطیر به بررسی لوله کشی چیلر جذبی و انواع تست های آن  می پردازیم. همچنین می توانید از این صفحه به لیست کامل تمام قسمت های این مقاله دسترسی داشته باشید.

صحت موارد زير را در مورد لوله كش يها درمحل نصب بررسي نماييد.

اطمينان پيدا كنيد كه:

1- محل و جهت جريان در خطوط آب خنك كننده و آب خنك شونده با نقشه اجرايي و علائم روي دستگاه مطابقت دارد.

2- تمام خطوط لوله كشي داراي امكان هواگيري بوده و به خوبي روي پايه ها و تكيه گاهها مهار شده اند تا از وارد شدن نيرو بر در پوشهاي دستگاه و نازلها جلوگيري شود.

3- همه خطوط داراي امكان تخليه آب هستند.

4- شير كنترل بخار حداقل 1 متر از نازل ژنراتور فاصله داشته باشد.

5- خطوط لوله كشي بخار با وسايل و شير ايمني لازم تجهيز شده باشند.

6- لوله كشي آب داغ مجهز به شير كنترل آب داغ باشد.

7- سنسور آب خنك شونده در محل مناسب آن در خروجي آب خنك شونده نصب شده باشد.

سيم كشي و لوله كشي دستگاه در محل

تست خلاء اوليه:

قبل از شارژ كردن يا راه اندازي دستگاه، با انجام تست هاي خلاء، نشت هوا را بررسي كنيد. يكي از دو روش تست زير را متناسب با شرايط كاري خود انتخاب كرده و انجام دهيد.

تست در فواصل زماني طولاني:

اگر فشار مطلق، حداقل 4 هفته پيش و يا قبل از آن ثبت شده باشد و مقدار فشار از يك اينچ جيوه بيشتر نبوده باشد، اين روش تست را به كار ببريد.

1- يك گيج فشار مطلق را به شير كمكي تخليه متصل كنيد و مقدار فشار را ثبت كنيد.

2- اگر فشار بيش از يك اينچ جيوه از آخرين فشار خوانده شده بيشتر شد، نشانگر نشتي هوا است.

دستگاه را از نظر نشتي مطابق روش شرح داده شده در بخش نگهداري تست كنيد، سپس (( تست خلاء در فواصل زماني كوتاه)) را اجرا كنيد.

تست در فواصل زماني كوتاه:

اين روش آزمايشي را انجام دهيد اگر:

1- هيچ گونه فشار مطلقي از قبل ثبت نشده باشد.

2- مقدار فشار مطلق قبلي در كمتر از 4 هفته گذشته ثبت شده باشد يا مقدار فشار دستگاه بيش از يك اينچ جيوه بوده باشد.

3- بعد از تست در فاصله زماني طولاني، نشتي پيدا شده و بنابراين دستگاه مورد تعمير قرار گرفته باشد.

مراحل تست:

1- يك گيج فشار مطلق را به شير كمكي تخليه متصل كرده و مقدار فشار را ثبت كنيد.

2- اگر فشار مطلق خوانده شده بيش از يك اينچ جيوه باشد، دستگاه را مطابق آنچه در بخش نگهداري توضيح داده شده است خلاء كنيد.

3- فشار مطلق خوانده شده و درجه حرارت محيط را يادداشت كنيد.

4- بعد از 24 ساعت، هنگاميكه درجه حرارت محيط با دماي ثبت شده از مرحله قبل كمتر از ۸ درجه فارنهایت یا ۴.۵ درجه سانتیگراد اختلاف داشته باشد، فشار مطلق را بخوانيد.

5- اگر افزايش قابل توجهي در فشار وجود داشته باشد، نشانگر نشت هوا است. تست نشتي دستگاه را مطابق آنچه در بخش

6-نگهداري شرح داده شده است انجام دهيد و نشتي هاي احتمالي را اصلاح كنيد. سپس براي حصول اطمينان از نتيجه، آزمايش خلاء در فواصل زماني كوتاه را تكرار كنيد.

خلاء كردن دستگاه:

هنگاميكه فشار مطلق دستگاه بيش از يك اينچ جيوه باشد، دستگاه را بايد طبق روش گفته شده در بخش نگهداري خلاء كنيد.

خلاء كردن دستگاه:

هنگاميكه فشار مطلق دستگاه بيش از يك اينچ جيوه باشد، دستگاه را بايد طبق روش گفته شده در بخش نگهداري خلاء كنيد.

شارژ محلول و مبرد به دستگاه:

براي اطلاع از مقادير نامي شارژ محلول و مبرد به دستگاه جدول زیر را ببينيد.

جدول مقادير شارژ نامي محلول و مبرد به دستگاه

بر اساس غلظت محلول 53 % حاوي Inhibitor و دماي آب خنك شونده ۷ درجه سانتی گراد و دماي آب خنك كننده و 29.5 درجه سانتی گراد و 12psi (يا دماي آب داغ معادل آن)

حمل محلول ليتيوم برومايد:

محلول آب و ليتيوم برومايد غير سمي و غير قابل اشتعال و غير قابل انفجار است و به راحتي مي توان آنرا در ظروف درباز حمل نمود. از نظر شيميايي محلول پايدار است و خواص آن حتي پس از سالها استفاده در دستگاه چيلر جذبي تغييرات چنداني نمي كند.

از آنجا كه ليتيوم برومايد در حضور هوا باعث خوردگي سطح فلزات م يشود، در صورت ريختن محلول بر روي قطعات يا ابزار آلات فلزي، محل را كاملاً پاك كرده و هر چه سريعتر با آب بشوييد، پس از شستشو براي جلوگيري از زن گزدن، سطح ابزار آلات را با يك لايه نازكي از روغن بپوشانيد. پس از خالي كردن ظروف فلزي از محلول، داخل ظروف را با آب بشوييد تا از خوردگي جلوگيري شود. ليتيوم برومايد مورد استفاده در چيلر جذبي بايد فقط در ظروف مخصوص يا ظروف كاملاً تميز نگهداري شود.

توجه !

محلول ليتيوم برومايد موجب تحريك، سوزش و خارش پوست و چشم ها مي شود. در صوت تماس آن با پوست، محل تماس را با آب و صابون كاملاً بشوييد اگر محلول وارد چشم شد، فوراً آنرا با آب تازه شسته و در اسرع وقت به پزشك مراجعه نماييد. ليتيوم برومايد يك محلول نمكي قوي است، بنابراين به هيچ وجه با مكيدن از طريق دهان آن را از ظرف تخليه نكنيد.

شارژ كردن:

شارژ محلول و مبرد

1-مشخص كنيد كه آيا محافظ خوردگي (Inhibitor) بايد به محلول افزوده شود يا خير:

الف – اگر روي ظرف حاوي ليتيوم برومايد رنگ زرد زده شده است يا روي آن عبارت حاوي بازدارنده كرومات ليتيوم برومايد نوشته شده است، در راه اندازي اوليه، بازدارنده ديگري به آن اضافه نكنيد و بازدارنده هايي را كه ممكن است همراه دستگاه تحويل گرفته باشيد كنار بگذاريد.

ب – اگر بر روي ظرف ليتيوم برومايد نوشته شده كه حاوي بازدارنده نمي باشد، به ميزان لازم بازدارنده را به اولين ظرف ليتيوم برومايد اضافه كنيد و تا حل شدن كامل آن را بهم بزنيد. (در صورتي كه محلول ليتيوم برومايد فاقد بازدارنده است، مقدار لازم بازدارنده را از سازنده بخواهيد.

2-يك شيلنگ انعطاف پذير به لوله با قطر  ½  اينچ متصل كرده و هم لوله و هم شيلنگ را پر از آب كنيد.

3-لوله با قطر  ½ اينچي را وارد ظرف كرده و شيلنگ انعطاف پذير را به شير سرويس پمپ محلول وصل كنيد.

4-شير را باز كنيد و عمل شارژ محلول را ادامه دهيد تا سطح محلول به نزديكي ته ظرف برسد. اجازه ندهيد هوا به داخل دستگاه راه يابد.

5- اين كار را با ظروف ديگر تكرار كنيد. دقت كنيد شارژ محلول دستگاه طبق جدول مقادير شارژ نامي محلول و مبرد به دستگاه  انجام شود.

در  قسمت بعدی از سری مقاله های چیلر جذبی در آرین پادرا صنعت به بررسي ها و تنظيمات اوليه سيستم كنترلي پرداخته می شود. همچنین می توانید از این صفحه به لیست کامل تمام قسمت های این مقاله دسترسی داشته باشید.

توصیف چیلرجذبی، قسمت دوم، معرفی کامل چیلر جذبی

در این مقاله از سری مقاله های چیلر جذبی در آرین پادرا صنعت بعد از ارائه نکات ایمنی راه اندازی و تعمیر نگهداری چیلر جذبی به معرفی کامل چیلر جذبی و آشنایی با ساختار، اصول اوليه چیلر جذبی و مدارهاي جريان سيال می پردازیم. همچنین می توانید از این صفحه به لیست کامل تمام قسمت های این مقاله دسترسی داشته باشید. در تصویر زیر لیست تمام قطعات چیلر جذبی را مشاهده می کنید.

اصول اوليه سيكل جذبي:

در چيلرهاي جذبي  16JB از آب بعنوان مبرد در مخازني كه تحت خلاء هستند، استفاده مي شود. چيلرها بر پايه اين اصل ساده كار مي كنند كه: در فشار مطلق پايين (خلاء )، آب گرما را مي گيرد و در درجه حرارت پايين بخار مي شود (مي جوشد). به عنوان مثال: در فشار مطلق 0.25 اينچ جیوه آب در درجه حرارت ۴ درجه سانتی گراد مي جوشد. مبرد با گرفتن حرارت از يك سيال ديگر (كه معمولاً آب است) تبخير مي شود و آن سيال ديگر را خنك مي كند. سپس سيال خنك شده مي تواند براي سرمايش مورد استفاده قرار گيرد. براي پيوسته ساختن فرآيند سرمايش، مبرد تبخير شده (بخار آب) توسط محلول ليتيوم برومايد جذب مي شود. جذب بخار مبرد توسط جاذب، فشار دستگاه را به ميزان كافي پايين نگاه م يدارد تا عمليات تبخير ادامه يابد. سپس محلول ليتيوم برومايد رقيق شده به يك مخزن جداگانه پمپ م يشود كه در آنجا توسط بخار يا آب داغ، حرارت مي بيند تا بخار آب جذب شده را آزاد كند. آب مايع نسبتاً خنك از يك منبع خارجي (برج خنك كن) حرارت كافي را از بخار آب م يگيرد و آنرا براي استفاده دوباره در سيكل سرمايش مجدداً به مايع تبديل م يكند. محلول مجدداً غليظ شده ليتيوم برومايد براي ادامه سيكل جذب به مخزن جاذب برگردانده مي شود.

ساختار دستگاه:

پوسته بالايي و پاييني در برگيرنده چهار قسمت اصلي چيلر جذبي است: اواپراتور، ابزوربر، ژنراتور و كندانسور (به شکل فوق مراجعه شود)

پوسته پاييني شامل اواپراتور و ابزوربر مي باشد. در اواپراتور، آب (مبرد) تبخير م يشود و سيال عامل در فرآيند سرمايش يا تهويه هوا راخنك مي كند. در ابزوربر آب تبخير شده توسط محلول ليتيوم برومايد جذب مي شود. پوسته بالايي شامل ژنراتور وكندانسور است. درژنراتور محلول رقيق ليتيوم برومايد حرارت م يبيند و بخار آب خود را از دست مي دهد. بخار آب آزاد شده در فرآيند تغليظ، در قسمت كندانسور به آب مايع تبديل مي گردد. چيلرهاي جذبي 16JB همچنين داراي اين تجهيزات هستند: يك مبدل حرارتي براي بهبود بازده دستگاه، يك سيستم پرج (purge). براي تنظيم خلاء دستگاه با خارج كردن مواد غير قابل تقطير، دو پمپ بسته براي به گردش در آوردن مبرد و محلول ليتيوم برومايد و كنترلرهاي مختلف عملكرد، تنظيم ظرفيت و سيستم هاي ايمني براي كاركرد مطمئن و صحيح دستگاه.

مدارهاي جريان سيال:

در شکل فوق قسمت های مختلف چیلر جذبی، مدارهاي اصلي جريان را در چيلر جذبي 16 JB نشان می دهد. آب سرد شونده از داخل لوله هاي اواپراتور مي گذرد و بوسيله تبخير آب (مبرد) كه بر روي سطح خارجي لوله ها پاشيده م يشود، خنك م يگردد بخار مبرد به داخل قسمت ابزوربر هدايت م يشود و به وسيله محلول ليتيوم برومايد كه بر روي لوله هاي ابزوربر پاشيده مي شود، جذب مي گردد. حرارتي كه از آب خنك شونده گرفته شده، از طريق بخار جذب شده به مايع خنك كنند هاي كه درون لوله هاي ابزوربر جريان دارد، منتقل مي شود.

محلول ليتيوم برومايد با جذب آب رقيق تر مي شود و براي تغليظ مجدد به داخل ژنراتور پمپ م يشود. محلول رقيق در ژنراتور بوسيله بخار يا آب داغ گرم مي شود تا آب (مبرد) جذب شده را تبخير نمايد. بخار مبرد حاصل به سمت كندانسور هدايت شده و بر روي لوله هاي حاوي آب خنك كننده كندانسور تقطير م يگردد. مايع مبرد حاصله به اواپراتور برگردانده مي شود تا مبرد سيكل جديدي را شروع كند.

محلول غليظ هم از ژنراتور به ابزوربر برگردانده مي شود تا محلول سيكل جديدي را شروع كند. درحين عبور از مسير، محلول از داخل يك مبدل حرارتي عبور م يكند كه در آنجا حرارت از محلول غليظ به محلول رقيق پمپ شده به سمت ژنراتور انتقال داده مي­شود. اين انتقال حرارت بازده سيكل محلول را با گرمايش مجدد محلول رقيق نسبتاً سرد قبل از ورود به ژنراتور و پيش سرمايش محلول غليظ قبل از ورود به ابزوربر، افزايش مي­دهد.

برای خواندن قسمت بعدی از سری مقاله های چیلر جذبی به این صفحه مراجعه کنید.

توصیف چیلرجذبی، قسمت سوم، سيكل محلول

در این مقاله از سری مقاله های چیلر جذبی در آرین پادرا صنعت بعد از معرفی کامل چیلر به بررسی سیکل محلول چیلر جذبی می پردازیم. همچنین می توانید از این صفحه به لیست کامل تمام قسمت های این مقاله دسترسی داشته باشید.

نمودار تعادلی

سيكل محلول بر روي نمودار تعادلي محلول ليتيوم برومايد و آب (شکل فوق) قابل تشريح است. محور سمت چپ نمودار نمايانگر فشار بخار محلول درشرايط تعادل و محور سمت راست نشانگر درجه حرارت اشباع متناظر با محور سمت چپ براي مبرد (آب) است.

محور پايين، غلظت محلول رانشان ميدهد. به عنوان مثال غلظت 60 % ليتيوم برومايد نشان دهنده 60 درصد وزني ليتيوم برومايد و 40 درصد وزني آب است.

خطوط منحني، در راستاي قطر از چپ به راست، خطوط درجه حرارت محلول هستند (كه نبايد با خطوط درجه حرارت اشباع اشتباه گرفته شوند) خط منحني تكي در قسمت راست و پايين نمودار نشانگر خط كريستاليزه شدن است. در هر درجه حرارت و غلظتي درسمت راست اين خط، محلول كريستاليزه شده، و سبب محدود كردن معبر جريان و نتيجاً موجب انسداد جريان در آن مي شود.

خطوط تقريباً منحني كه از پايين نمودار شروع مي شود، خطوط وزن مخصوص هستند. براي تعيين غلظت محلول ليتيوم برومايد، وزن مخصوص را بوسيله هيدرومتر اندازه بگيريد و درجه حرارت محلول را تعيين كنيد سپس محل تقاطع اين دو را برروي نمودار تعادلی  به دست آوريد.

 سپس مقدار متناظر آن را روي محور پايين بخوانيد و درصد ليتيوم برومايد را تعيين كنيد.

رسم سيكل محلول: در نمودار تعادلی  نمونه اي از سيكل محلول جذبي از نقطه 1 تا نقطه 7 كشيده شده است. مقادير نمونه براي هر نقطه درجدول زیر ارائه شده است. توجه داشته باشيد كه اين مقادير در شرايط كاري و بارهاي مختلف تغيير مي كند.

جدول مقادير سيكل تعادلي

نقطه 1: نشان دهنده محلول غليظ است زماني كه پس از پاشش از نازلهاي ابزوربر، شروع به جذب بخار آب مي كند.

نقطه 2: نشان دهنده محلول رقيق در خروجي ابزوربر هنگام ورود به مبدل حرارتي است.

نقطه 3: نشان دهنده محلول رقيق به هنگام خروج از مبدل حرارتي است. غلظت اين نقطه مساوي غلظت نقطه 2 است ولي دما بالاتر رفته است.

نقطه 4: محلول رقيق را در ژنراتور نشان مي دهد زماني كه تا دماي جوشيدن گرم شده است.

نقطه 5: محلول غليظ را در خروجي ژنراتور نشان م يدهد زماني كه پس از جوشيدن، مقداري از آب آن تبخير شده است.

نقطه 6: نشان دهنده محلول غليظ در خروجي مبدل حرارتي است زماني كه مقداري از گرماي خود را به محلول رقيق خروجي از ابزوربر منتقل كرده است.

نقطه 7: محلول غليظ را در ورودي نازلهاي ابزوربر نشان مي دهد كه با مقداري از محلول رقيق خروجي از ابزوربر مخلوط شده است. اين محلول پس از خروج از نازلهاي ابزوربر در اثر پاشش، مقداري كاهش دما مي يابد.

در  قسمت بعدی از سری مقاله های چیلر جذبی در آرین پادرا صنعت به بررسی سيستم جدا كننده گازهاي غير قابل تقطير  پرداخته می شود. همچنین می توانید از این صفحه به لیست کامل تمام قسمت های این مقاله دسترسی داشته باشید.

سوالی دارید؟در تلگرام پاسخگوی شما هستیم!

Scroll Up
Skip to toolbar