منوی دسته بندی
1462614582thermal insulation building - تاسیسات ساختمان - عایق کاری ساختمان - آرین پادرا صنعت

تاسیسات ساختمان – عایق کاری ساختمان

ارزیابی اقتصادی صرفه جویی درمصرف انرژی از طریق عایق کاری حرارتی ساختمان درگذشته دیوارها را باربر می ساختند و چون از انواع کم مقاومت نظیر خشت وگل بود ضخامت آنها زیاد…