منوی دسته بندی
air handling unit 01 - هوشمندسازی هواساز - آرین پادرا صنعت

هوشمندسازی هواساز

با هوشمند سازی هواساز ها هر هواساز یک منطقه از ساختمان را تحت پوشش خود دارد و یکی از وظایف آن پیش سرمایی و یا پیش گرمایش هوای تزریقی به…