منوی دسته بندی
smart building bms 1 - فرق کنترل هوشمند موتورخانه با ساختمان - آرین پادرا صنعت

فرق کنترل هوشمند موتورخانه با ساختمان

سامانه هوشمند پایش و راهبری موتورخانه در حقیقت بخشی از مجموعه ایست که ما بعنوان BMS میشناسیم. این سامانه در حقیقت خلاصه شده BMS بشکلی است که فقط پایش و…