منوی دسته بندی
انرژی - دستورالعمل ممیزی انرژی در ساختمان - آرین پادرا صنعت

دستورالعمل ممیزی انرژی در ساختمان

در دستورالعمل ممیزی انرژی در ساختمان ضمن تشریح مراحل انجام ممیزی انرژی در ساختمان، وضعیت انرژی ساختمان با توجه به انرژی مصرفی مندرج در قبض‌های پرداختی مشخص می شود. براین…